drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Moryniu

Wydanie dowodu osobistego

PODSTAWA PRWANA:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. WNIOSEK o wydanie/wymianę dowodu osobistego, składany w dowolnym urzędzie gminy:
  • OSOBIŚCIE lub
  • w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP .
 2. FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wym. 35x45 mm, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% forografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:
   • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności,
   •  w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzonej zaświadczeniem wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. DOTYCHCZASOWY DOWÓD OSOBISTY lub ważny dokument paszportowy (do wglądu)
 4. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą.

UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie dającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie jego wniosku, wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miesjcu wskazanym przez wnioskodawcę.

OPŁATY:

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

WNIOSEK SKŁADA:

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ:

UWAGA: zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Wszystkie dowody wydane przed 1 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

TERMIN ODPOWIEDZI:

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

TRYB ODWOŁAWCZY:

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO

UWAGA:

POZOSTAŁE INFORMACJE: